Polityka prywatności

Rozpoczynając od 25 maja 2018 r., nasza nowa Polityka Prywatności wejdzie w życie, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającym dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podmiot odpowiedzialny (właściciel)

Moosite S.L.
Calle Fuencarral nr 123, 8º B
28010 Madryt (Hiszpania)
Tel..: +34 600 97 20 67 (nie linia pomocnicza)
email: soporte @ minijuegos.com

Ogólne

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o tym, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy w celu oferowania naszych ofert i usług w zakresie gier internetowych oraz w jaki sposób dane te są przetwarzane i traktowane. Twoja ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Państwa dane są zabezpieczone przed nadużyciami i utratą. Podjęliśmy działania organizacyjne i techniczne, aby upewnić się, że nasi współpracownicy wewnętrzni i zewnętrzni przestrzegają tych instrukcji dotyczących ochrony danych.

Niniejsza polityka prywatności zawiera przejrzyste informacje w celu zapewnienia, że osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetową oraz nasi konsumenci są należycie poinformowani o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu ich danych osobowych.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje dotyczące osoby fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania (np. nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia lub adres e-mail).

At Minipay.com zbiera następujące dane osobowe, gdy użytkownik rejestruje się i zaczyna korzystać z naszego Serwisu: Imię, nazwisko(a), e-mail, płeć, data urodzenia, adres IP oraz niektóre informacje nieosobowe, takie jak lokalne informacje flash oraz dane statystyczne (przeglądarka, system operacyjny, adres URL, który został przekierowany na naszą stronę, data i czas).

Dane, które podajesz do Miniplay.com są zawarte w naszych plikach zarejestrowanych w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (poniżej ,,AEPD?€"). AEPD jest odpowiedzialna za nadzór nad zgodnością z hiszpańskim prawem o ochronie i prywatności danych oraz zagwarantowanie prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Możesz korzystać z naszej oferty online bez podawania danych osobowych, ale niektóre usługi mogą wymagać podania tych danych, takich jak rejestracja gier i konkursów.

Baza prawna i cel przetwarzania danych

Zbieramy dane osobowe w celach podanych poniżej:

 • dostęp do oferty online i zgodność z umową zgodnie z naszymi Warunkami Użytkowania.
 • pozwalające na prawidłową identyfikację jako Użytkownika i umożliwiające dostęp do Usług i aplikacji mobilnych udostępnianych przez Właściciela za pośrednictwem danych wprowadzonych przez Użytkownika podczas wypełniania jego strony internetowej i/lub rejestracji gry.
 • oferowanie pomocy przy wprowadzaniu danych osobowych w celu złożenia zapytania.
 • poprawnie zakończy proces, gdy dane osobowe zostaną wprowadzone w celu użycia i/lub zapłaty za Usługi.
 • używanie tych informacji w zakresie dozwolonym przez prawo i zgodę Użytkownika za pośrednictwem Właściciela i/lub reklam osób trzecich, badań rynkowych i/lub statystyk.
 • zgodnie z przepisami prawa, w szczególności wymaganiami dotyczącymi przechowywania.

Przetwarzamy również dane użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania Usług lub ich rozliczania. Odnosi się to w szczególności do procesów gry, wyników gry oraz informacji dotyczących korzystania z usług i ich płatności. Dane użytkownika wykorzystujemy również do komunikacji z nim. Obejmuje to w szczególności udzielanie pomocy i wsparcia, jak również dostarczanie ważnych informacji dotyczących umowy. Pod warunkiem uzyskania Państwa zgody, będziemy informować Państwa o nowościach, wydarzeniach i promocjach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ochrona danych w trakcie przetwarzania

Zbieramy dane osobowe od aplikantów w celu przetworzenia wniosków, które zostaną zapisane po zawarciu umowy w celu realizacji relacji. Przepisy prawne będą tu brane pod uwagę. W przypadku odrzucenia wniosku, dokumentacja aplikacyjna zostanie usunięta nie później niż po dwóch miesiącach. Wyjątek stanowi na przykład sytuacja, w której dokumenty aplikacyjne muszą być zachowane jako dowód w procesie prawnym lub gdy istnieją inne uzasadnione interesy. W przypadku przechowywania dokumentów aplikacyjnych w naszej puli wnioskodawców przez dłuższy okres czasu, w zakresie dozwolonym przez prawo.

, zwrócimy się do Państwa o zgodę.
Informacje finansowe

W celu pomyślnego zakończenia niektórych Usług, w szczególności procedur płatności, Użytkownik może korzystać z usług osób trzecich w żaden sposób nie związanych z Moosite, S.L. (Paypal, Toditocash, PaySafeCard, itp.). Te firmy trzecie są zobowiązane przez prawo do traktowania danych osobowych Użytkownika w sposób bezpieczny i poufny. Dlatego też Moosite, S.L. nie będzie miała dostępu do danych karty kredytowej Użytkownika i/lub innych danych osobowych związanych z płatnościami, które są przetwarzane bezpośrednio przez te firmy trzecie, dlatego też Moosite, S.L. nie będzie miała dostępu do danych karty kredytowej Użytkownika i/lub innych stosowanych systemów płatności. W tym celu zaleca się, aby przed rozpoczęciem procesu płatności użytkownik zapoznał się z regulaminem dostawcy usług. Jeśli nie zgadzają się Państwo na podane tam warunki, prosimy nie przystępować do realizacji płatności.

Następnie informacje zebrane w celu dokonania udanego zakupu Minicoin zostaną wprowadzone i przekazane bezpośrednio przez stronę trzecią odpowiedzialną za wybraną bramkę płatności. Moosite, S.L. w żadnym wypadku nie będzie miało dostępu do szczegółów płatności. Moosite, S.L. będzie miała dostęp tylko do sumy wpłaconej przez Użytkownika w celu wymiany pieniędzy na Minicoins.

.

Ownętrzni właściciele udostępnionych usług płatniczych są za nie wyłącznie odpowiedzialni. Moosite, S.L. nie zajmuje w takich operacjach absolutnie żadnego miejsca, dlatego przed rozpoczęciem procesu płatności zaleca się zapoznanie z warunkami dostawcy usług. W takich przypadkach Moosite, S.L. będzie uważana za stronę trzecią niezwiązaną z takimi procesami.

Pliki cookies i gromadzenie plików log

W kontekście korzystania z naszych stron internetowych, forów i gier, Właściciel gromadzi następujące informacje nieosobowe::

 • Adresy IP, czas i data.
 • Cookies, lokalne dane flash.
 • Informacje statystyczne, takie jak używana przeglądarka, system operacyjny, przekierowanie URL, data, godzina, używane strony, całkowity czas użytkowania, częstotliwość użytkowania.

Dane te są wykorzystywane w analizach statystycznych dla anonimowych rekordów danych i nigdy dla celów osobistych.

Adresy IP i odpowiednie informacje internetowe są przechowywane przez okres maksymalnie sześciu miesięcy w ramach naszych prawnych zobowiązań dotyczących przechowywania danych. Ponadto, są one przechowywane w celu zabezpieczenia danych i zapewnienia stabilności i niezawodności naszego systemu. W szczególnych sytuacjach Właściciel może również wykorzystać Państwa adres IP i odpowiednie informacje internetowe do śledzenia i zaprzestania korzystania z wielu kont w celu oszustwa. W takich przypadkach Właściciel będzie szukał zgody na takie wykorzystanie w ramach odpowiednich warunków gry.

Uprawnienia plików cookies:

Mimo że jest to określone w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności, chcielibyśmy wyraźnie poinformować Użytkownika, że korzystamy z plików cookie w celu optymalizacji korzystania z Portalu oraz Gier i Usług, zwłaszcza w odniesieniu do doświadczeń użytkownika. Akceptując CGC, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. W dowolnym momencie w przyszłości, użytkownik może sprzeciwić się używaniu plików cookie.

.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookie na naszej stronie internetowej (http://www.miniplay.com/support/cookies)

.
Jak można zapobiec używaniu plików cookie lub usunąć pliki cookie?

Możesz wyłączyć przechowywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki i usunąć pliki cookie przechowywane w przeglądarce w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że ta usługa online może nie działać, lub działać tylko w ograniczonym zakresie, bez korzystania z plików cookie.

Dodatkowo należy pamiętać, że sprzeczności z tworzeniem profili użytkowania działają częściowo poprzez rezygnację z cookies. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, sprzeczność nie może być już brana pod uwagę i musi być odebrana od Ciebie ponownie.

Transfer danych i dostawcy usług

Twoje dane będą traktowane z zachowaniem najściślejszej poufności, a Właściciel nie ujawni ich osobom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę. W pewnych sytuacjach możemy być jednak zobowiązani przez prawo do ujawnienia Twoich danych organowi prowadzącemu dochodzenie.

W takich przypadkach transfer będzie odbywał się tylko w ramach wymaganych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych w art.11:

.
 • Dane osobowe, których to dotyczy, zostaną ujawnione osobom trzecim wyłącznie w celu dopełnienia zgodnych z prawem procedur związanych z Właścicielem i Użytkownikiem, i tylko po udzieleniu przez Użytkownika wyraźnej zgody na to.
 • Wyżej wymieniona wyraźna zgoda nie będzie konieczna w tych okolicznościach:
  • Kiedy ujawnienie jest dozwolone przez prawo.
  • Kiedy dane, których to dotyczy, zostały zebrane z publicznie dostępnych źródeł.
  • Kiedy obsługa jest związana z wolną i uzasadnioną akceptacją stosunku prawnego, którego rozwój, zgodność i/lub kontrola oznacza związek z rejestrami osób trzecich.
  • Jeżeli adresatem komunikatu jest Rzecznik Praw Obywatelskich, władze publiczne i/lub sędziowie lub sąd w ramach wykonywania powierzonych im funkcji.
 • Zgoda będzie nieważna, gdy w przypadku przekazywania danych osobowych przez osoby trzecie, dana informacja jest uważana za niewystarczającą dla Użytkownika, aby w pełni zrozumieć cel, dla którego jego dane będą przekazywane lub działań osoby trzeciej zaangażowanych.

Zażądamy, aby osoby trzecie oferowały pewne usługi w imieniu Właściciela. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do procesów płatności poprzez zewnętrzne bramy (Paypal, Toditopagos, itp.). W takich przypadkach, Twoje dane zostaną udostępnione w celach marketingowych, jak również w celu rozwoju i ulepszania gier Właściciela. Wyżej wymienione firmy trzecie są zobowiązane przez prawo do traktowania Twoich danych w sposób bezpieczny i poufny i mogą z nich korzystać tylko w zakresie realizacji swoich usług. Firmy zewnętrzne są upoważnione do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w ofertach online tylko zgodnie z konkretnymi instrukcjami Właściciela.

Okresy gromadzenia i przechowywania danych

Właściciel przechowuje Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszej usługi online i usług z nią związanych, lub jeśli mamy uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu takich danych. We wszystkich innych przypadkach usuniemy Twoje dane osobowe, za wyjątkiem informacji, które mogą być nam potrzebne do zachowania zgodnie z wymogami umownymi lub ustawowymi (tj. cele podatkowe lub handlowe, tj. faktury). Umowne okresy przechowywania mogą również wynikać z umów z osobami trzecimi (tj. właścicielami praw autorskich i pomocniczych praw autorskich). Dane, które podlegają okresowi przechowywania, zostaną przez nas zablokowane do końca danego okresu..

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa plików cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w USA. Jeśli jednak na tej stronie internetowej aktywują Państwo opcję Anonimizuj IP, Google usunie końcówkę Państwa adresu IP, dzięki czemu zlokalizuje Państwa tylko w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w rzadkich przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA, a następnie tam skrócony. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Operator tej strony internetowej będzie korzystał z informacji zebranych za pomocą reklam związanych z zainteresowaniami, jak również z danych osób trzecich odwiedzających stronę (tj. wiek, płeć i zainteresowania) w celu dokonania oceny, aby dowiedzieć się więcej na temat użytkowników strony internetowej. W tym przypadku nie będą wykorzystywane żadne dane osobowe, a jedynie statystyczna ocena anonimowych zestawów danych. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP przekazanego przez Google Analytics z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zakazać Google gromadzenia i analizowania danych generowanych przez cookie na temat korzystania z Witryny (w tym Państwa adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jeśli chcesz dostosować lub uniemożliwić analizę danych demograficznych lub informacji opartych na zainteresowaniach, możesz wyłączyć Google Analytics wyświetlania reklam i dostosować reklamy w Google Display Network: https://www.google.com/settings/ads

.

Jeśli masz dostęp do strony internetowej za pomocą urządzenia mobilnego (smartfon, tablet, itp.), możesz sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych przez Google, klikając osobny link w wyświetlonym oknie dialogowym.

Reklamy behawioralne online

Reklama na naszych stronach internetowych zostanie zoptymalizowana pod kątem przewidywanych zainteresowań użytkownika poprzez gromadzenie i przetwarzanie anonimowych danych dotyczących korzystania z witryny. W tym celu, firmy trzecie umieszczają na Twoim komputerze pliki cookie w celu zebrania danych użytkownika pod nazwą Właściciela, np. podczas przeglądania stron internetowych Serwisu lub po kliknięciu na Dodaj. Pozwala to Właścicielowi na analizę korzystania z reklam online i dostarczanie Państwu reklam, które mogą być dla Państwa interesujące i odpowiadać Państwa osobistym preferencjom (Reklamy behawioralne online). Nie będą zbierane żadne dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, adres e-mail itp. Adresy IP są anonimowe, więc nie mogą być przypisane do żadnej konkretnej osoby.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania Reklamy behawioralne online, możesz zablokować umieszczanie plików cookie na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień przeglądarki tak, aby nie akceptowała plików cookie.

Dodatkowo zezwalamy innym stronom trzecim, tj. agencjom medialnym, na używanie plików cookie do analizy wykorzystania reklam online i wyświetlania w naszej witrynie internetowej reklam, które mogłyby być interesujące dla użytkownika poprzez analizę jego osobistych preferencji. Dodatkowo, powinno to umożliwić klientom reklamowym dokładniejsze dotarcie do ich grupy docelowej bez dużych strat. W tym celu, statystyki użytkowników mogą, na przykład, być opracowywane anonimowo, a dane mogą być wykorzystywane do celów badań rynkowych, bez powiązania tych informacji z konkretną osobą.

Wtyczki serwisów społecznościowych
Facebook

Wbudowane na stronie internetowej są różne linki do Facebooka. Ta obecność na stronie internetowej jest obsługiwana wyłącznie przez Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

W zakresie naszej obecności w sieci, linki te są oznaczone logo Facebooka lub zwrotem "Like" (nie używa się żadnych wtyczek Facebooka).

Kliknięcie jednego z tych linków przez użytkownika powoduje aktywację wtyczek Facebooka i nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerem Facebooka za pomocą przeglądarki fs użytkownika.

Pod warunkiem, że użytkownik kliknie jeden z wyżej wymienionych linków podczas wizyty na naszej stronie internetowej i jest zalogowany na swoje osobiste konto na Facebooku, informacja zostanie przekazana do Facebooka, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową. Facebook może powiązać Twoją wizytę na stronie internetowej z Twoim kontem. Facebook może powiązać Twoją wizytę na stronie internetowej z Twoim kontem.

Te dane są przenoszone i zapisywane przez Facebook. Aby temu zapobiec, użytkownik musi wylogować się ze swojego konta przed kliknięciem na link. Funkcje wbudowane w linki przez Facebook, w szczególności przesyłanie danych i informacji o użytkowniku, nie są aktywowane poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej, ale poprzez kliknięcie na odpowiednie linki.

Cel i zakres gromadzenia danych za pośrednictwem Facebooka, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych, a także prawa użytkownika i ustawienia osobiste dotyczące ochrony prywatności można znaleźć w sekcji ustawień prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

.

W przypadku dalszych pytań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem lub wykorzystywaniem danych osobowych użytkowników oraz w odniesieniu do ujawniania, poprawiania, blokowania lub usuwania danych, prosimy o kontakt z nami.

Facebook Connect

Właściciel oferuje Użytkownikowi możliwość zapisania się do naszych usług poprzez Facebook Connect. W tym celu zostaniesz przekierowany do Facebooka, gdzie będziesz mógł zalogować się przy użyciu swoich danych użytkownika z Facebooka. Twoje konto na Facebooku zostanie wtedy połączone z naszymi usługami. W zależności od ustawień Facebooka, powiązanie konta pozwoli na przesłanie do nas i/lub pobranie przez właściciela następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia i adres e-mail.

Używamy tych informacji wyłącznie do celów identyfikacji i przetwarzania umów. Więcej informacji o serwisie Facebook Connect i ustawieniach prywatności można znaleźć w Polityce prywatności danych i warunkach korzystania z serwisu Facebook Inc.

.
Google Plus

The Website also employs the Google Plus "+1" link, which is operated by Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (Google). Link może być identyfikowany przez "+1" symbol na białym lub kolorowym tle.

Jeśli Użytkownik otworzy jedną z naszych stron internetowych zawierających taki link, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Zawartość linku "+1" jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika, która następnie integruje tę zawartość na stronie internetowej. Właściciel nie ma zatem żadnej kontroli nad danymi, które Google pobiera za pośrednictwem tego linku, ale oczekuje, że pobierane będą adresy IP użytkownika.

Cel i zakres gromadzenia danych przez Google, przetwarzania i wykorzystywania tych danych, a także prawa użytkownika i ustawienia osobiste dotyczące ochrony prywatności można znaleźć w sekcji ustawień prywatności Google https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

.

Jeśli Użytkownik jest członkiem Google Plus i nie chce, aby jego dane były zbierane i łączone z zapisanymi danymi członka Google poprzez naszą obecność w Internecie, musi wylogować się ze swojego konta Google Plus przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Twitter

Serwis wykorzystuje również funkcję Twittera, która jest obsługiwana przez Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone ("Twitter"). Linki te są oznaczone logo niebieskiego ptaka.

Jeśli Użytkownik otworzy jedną z naszych stron internetowych zawierających taki link, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Twittera. Zawartość wyżej wymienionych linków jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika, która następnie integruje te treści na stronie internetowej. Właściciel nie ma zatem żadnej kontroli nad danymi, które Twitter pobiera za pośrednictwem tego linku, ale oczekuje, że będą pobierane adresy IP użytkowników.

Cel i zakres zbierania danych za pośrednictwem Twittera, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych, a także prawa użytkownika i ustawienia osobiste dotyczące ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Twittera:

.

https://twitter.com/tos#update

Jeśli użytkownik jest użytkownikiem Twittera i nie chce, aby jego dane były zbierane i łączone z zapisanymi przez nas danymi użytkownika Twittera, musi wylogować się ze swojego konta na Twitterze przed odwiedzeniem naszych stron.

Aplikacje na urządzenia przenośne

Aplikacje właściciela są dostarczane za pośrednictwem różnych aplikacji i platform programowych, w tym Apple App Store, Google Play Store i sieci społecznościowych, takich jak Facebook. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp, rejestruje się lub korzysta z platformy lub sieci społecznościowej, dane osobowe mogą być zbierane i wykorzystywane przez daną platformę lub sieć społecznościową, na którą Właściciel w zasadzie nie ma wpływu. Wszystkie istotne informacje znajdują się w polityce prywatności lub oświadczeniu o ochronie prywatności każdej platformy lub sieci społecznościowej.

Bezpieczeństwo informatyczne

Z pomocą dostawcy usług bezpieczeństwa IT zbieramy i przetwarzamy anonimowo określone dane dotyczące funkcji urządzenia końcowego używanego przez użytkownika ("dane specyficzne dla urządzenia"), surowe dane z połączenia TCP/IP oraz dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przy użyciu tzw. cookies i technologii śledzenia, aby zapobiec nadużywaniu naszych usług.

Początkowo, adres IP jest również zbierany i przetwarzany, ale szyfrowany w ciągu kilku sekund. Nie są gromadzone ani przechowywane żadne dane osobowe. Informacje te są przechowywane u dostawcy usług bezpieczeństwa IT w bazie danych w celu zapobiegania oszustwom.

Jeśli w naszej witrynie internetowej Użytkownik zawrze umowę o charakterze odpłatnym lub jeśli zbliża się zawarcie umowy o charakterze odpłatnym (tj. na początku procesu kasowego), pobieramy ocenę ryzyka dotyczącą urządzenia końcowego, z którego korzysta Użytkownik, z bazy danych dostawcy bezpieczeństwa IT fs, która została tam zapisana.

Ewaluacja ryzyka jest wykorzystywana (ale nie wyłącznie) jako podstawa do podjęcia decyzji, czy można zawrzeć umowę o charakterze odpłatnym.

Jeżeli zauważymy, że użytkownik jest lub próbował nadużywać naszych usług, prześlemy również zebrane dane do dostawcy usług bezpieczeństwa IT. W tym procesie przekazywane będą jednak tylko dane specyficzne dla urządzenia, a nie dane osobowe...

Prawo do odwołania i usunięcia danych

Jeśli Użytkownik udzielił Właścicielowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, można ją w każdej chwili wycofać.

Właściciel usuwa Twoje dane osobowe, o ile nie są one już potrzebne lub wymagane, lub jeśli zażądałeś usunięcia tych danych. Należy pamiętać, że dane nie mogą być usunięte, jeśli istnieją prawne lub inne wymogi dotyczące przechowywania danych, lub jeśli potrzebujemy ich do wystawienia rachunku za nasze usługi.

Informacje dotyczące ochrony danych, przeglądania informacji oraz poprawiania, usuwania i blokowania danych

W przypadku ogólnych pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i danych osobowych, lub jeśli chcesz zapytać, poprawić, zablokować lub usunąć swoje prywatne dane zgodnie z przepisami prawa, skontaktuj się z nami pocztą elektroniczną lub listownie, podając swój identyfikator użytkownika, nazwę użytkownika, adres e-mail oraz, jeśli dotyczy, swoją grę poprzez https://ayuda.minijuegos.com/hc/es/articles/115000091992-Quiero-eliminar-mi-cuenta. Możesz skontaktować się z nami lub menedżerem ds. ochrony danych osobowych bezpośrednio poprzez wcześniej podane dane kontaktowe.

Prawo do odwołania się i organ regulacyjny

Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych. W tym celu możesz skontaktować się z urzędem ochrony danych osobowych, który zajmuje się Twoim miejscem zamieszkania lub regionem.

Postanowienia dot. bezpieczeństwa i informacja techniczna

Wszyscy pracownicy Właściciela są regularnie szkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i są zobowiązani do ich ochrony. Nasze centrum komputerowe i nasz wewnętrzny dział EDP stale dostosowują techniczne środki bezpieczeństwa do aktualnych warunków i wymagań bezpieczeństwa. Oba podlegają stałej kontroli naszych wewnętrznych procedur i kierownika ds. ochrony danych osobowych. Niemniej jednak, technologie internetowe mogą mieć luki w zabezpieczeniach, które nie mogą zagwarantować pełnej ochrony. Dlatego też użytkownicy mogą przekazywać nam dane za pomocą innych metod, np. telefon.

Następujące informacje techniczne umożliwią Ci dostosowanie ustawień prywatności w Twojej przeglądarce.

Internet Explorer:

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź:

http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

Mozilla Firefox:

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź:

http://help.apple.com/


Data tej wersji: 23/05/2018 (przetłumaczone)